Tổng quan dự án

Vinhomes Grand Park

Long Thạnh Mỹ, Quận 9, Hồ Chí Minh
Ngày đăng: 06/01/2021 | Ngày kết thúc: 17/06/2024 | Lượt xem: 1

Thông tin dự án

Giới thiệu
Thu gọn
Vị trí
Thu gọn

Tiện ích

Tiện ích chung
Thu gọn

Tiến độ

Tiến độ xây dựng phân khu
Thu gọn
Tiến độ xây dựng tiện ích
Thu gọn

Chính sách

Chính sách thanh toán
Thu gọn
Tiến độ thanh toán
Thu gọn
Ngân hàng hỗ trơ
Thu gọn
Công ty cổ phần Vinhomes (Tập đoàn Vingroup)
Chủ đầu tư
<p>Vinhomes l&agrave; thương hiệu bất động sản nh&agrave; ở h&agrave;ng đầu Việt Nam với thị phần khoảng 15% t&iacute;nh tr&ecirc;n tổng số lượng căn hộ đ&atilde; b&aacute;n tại hai thị trường TP.HCM v&agrave; H&agrave; Nội trong khoảng thời gian từ năm 2015 đến năm 2017. C&aacute;c dự &aacute;n của C&ocirc;ng ty nằm tại c&aacute;c vị tr&iacute; trọng điểm của H&agrave; Nội, TP.HCM v&agrave; c&aacute;c th&agrave;nh phố c&oacute; tiềm năng tăng trưởng cao v&agrave; l&agrave; c&aacute;c trung t&acirc;m du lịch như Hải Ph&ograve;ng, Quảng Ninh, Đ&agrave; Nẵng v&agrave; Thanh H&oacute;a. Tất cả c&aacute;c quỹ đất của Vinhomes đều nằm ở những khu vực đang hoặc sẽ tiếp cận với mạng lưới giao th&ocirc;ng, cơ sở hạ tầng c&ocirc;ng cộng, bao gồm c&aacute;c tuyến t&agrave;u điện ngầm tại H&agrave; Nội v&agrave; TP.HCM. Vinhomes đang vận h&agrave;nh m&ocirc; h&igrave;nh ph&aacute;t triển bất động sản kh&eacute;p k&iacute;n v&agrave; linh hoạt. Nhờ v&agrave;o sự am hiểu thị trường s&acirc;u sắc v&agrave; năng lực điều h&agrave;nh hiệu quả của đội ngũ l&atilde;nh đạo, khả năng vận h&agrave;nh của đội ngũ nh&acirc;n sự nhiệt huyết cũng như t&iacute;nh minh bạch cao c&ugrave;ng thương hiệu được nhiều người biết đến, c&ocirc;ng ty c&oacute; khả năng ph&aacute;t triển dự &aacute;n một c&aacute;ch hiệu quả từ c&aacute;c kh&acirc;u ph&aacute;t triển dự &aacute;n, lập quy hoạch tổng thể, thiết kế, giải ph&oacute;ng mặt bằng, x&acirc;y dựng, b&aacute;n h&agrave;ng, b&agrave;n giao sản phẩm v&agrave; quản l&yacute;, vận h&agrave;nh dự &aacute;n sau khi b&aacute;n. Xuy&ecirc;n suốt trong qu&aacute; tr&igrave;nh n&agrave;y l&agrave; c&ocirc;ng t&aacute;c R&amp;D chuy&ecirc;n nghiệp, kỹ c&agrave;ng nhằm đảm bảo to&agrave;n bộ sản phẩm. Với c&aacute;c tiện &iacute;ch v&agrave; hạ tầng vượt trội, c&aacute;c dự &aacute;n đ&atilde; ph&aacute;t triển của Vinhomes phần lớn được b&aacute;n cho những kh&aacute;ch h&agrave;ng c&oacute; nhu cầu nh&agrave; ở thực sự. Ngo&agrave;i ra, nhờ sự nhanh nhạy đ&oacute;n đầu, khả năng d&aacute;m nghĩ d&aacute;m l&agrave;m, C&ocirc;ng ty đ&atilde; đưa ra nhiều sản phẩm mới hấp dẫn, vừa t&uacute;i tiền, đ&aacute;p ứng được xu hướng v&agrave; nhu cầu thị trường, như căn hộ c&oacute; chức năng thương mại, văn ph&ograve;ng c&oacute; chức năng thương mại, văn ph&ograve;ng c&oacute; chức năng lưu tr&uacute;, nh&agrave; phố thương mại.</p>
Bạn vui lòng đăng nhập tại Bất động sản 4.0